Meteen naar de inhoud

Reacties politiek op uitkomsten enquête windturbines

Reacties politieke partijen op enquête windturbines
Foto & nabewerking: Jeroen Maathuis

Vorig jaar heeft Vereniging Dorpsbelangen Hellum een enquête laten houden door onderzoeksbureau CMO STAMM nav ongerustheid in Hellum over de mogelijke komst van een windturbinepark in de driehoek Siddeburen, Slochteren en Noordbroek. De uitkomsten van de enquête bevestigde een beeld dat men niet per se tegen verduurzaming is, maar wel tegen hoge windturbines en daar aan gerelateerde mogelijke overlast.

In november 2021 heeft Henk-Jan van der Sluis uit monde van de werkgroep “Nee tegen windmolens in het Duurswold” brieven verstuurd naar alle fractievoorzitters van alle politieke partijen in de gemeente Midden-Groningen met het verzoek om op de uitkomsten van de enquête te reageren. Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart (u kunt op enkele locaties al stemmen op maandag 14 en dinsdag 16 maart) heeft Henk-Jan de fractievoorzitters per e-mail nogmaals gevraagd te reageren. Hier onder leest u de reacties van de partijen zodat u zich een mening kunt vormen die u mee kunt nemen in uw keuze bij het stemmen.

Snel naar de reacties van: Boeren Burger Bondgenoot – Leefbaar Midden-Groningen, VVD, Gemeentebelangen Midden-Groningen, D66, ChristenUnie, SP, CDA, GroenLinks

Boer Burger Bondgenoot - Leefbaar Midden-Groningen

Website: https://bbblmg.nl

Geachte heer Van der Sluis,

Dank voor uw inbreng!

Zelf heb ik in 2017 te maken gehad met een ‘zonnepark’ achter mijn huis en de gang van zaken verliep dusdanig raar vanuit de gemeente dat ik besloot mij verkiesbaar te stellen. De vergunning heb ik vernietigd gekregen en ‘verduurzaming’ is een hoofditem in onze agenda. 

Verder heb ik mij intensief bezig gehouden met de stopzetting van de gaswinning en won in 2015 de stopzetting ervan rondom Loppersum en daarna lles mee tot de gehele stopzetting ervan. Dat Den haag dat nu weer openbreekt is erg schandalig. 

Ik noem dit van de gaswinning omdat het de positie van veel inwoners sterker maakt als het ook gaat om de plaatsing van windmolens en meer. 

Is het een idee het er in een meer persoonlijke gesprek het er verder over te hebben? 

Met vriendelijke groet,
Namens Leefbaar Midden Groningen thans in een Bondgenootschap met de BoerBurgerBeweging

Nette Kruzenga

VVD

Website: https://midden-groningen.vvd.nl/

Beste heer van der Sluis,

Bedankt voor deze herinnering.

Het standpunt van de VVD is helder en als volgt omschreven in ons verkiezingsprogramma (pagina 3)

Slim en duurzaam groen

Als het gaat om energie moet Midden-Groningen verduurzamen. De VVD wil dat verduurzaming betaalbaar blijft voor zowel gezinnen als ondernemers. Verrommeling van het landschap willen wij tegengaan en draagvlak onder Midden-Groningers vindt de VVD erg belangrijk. Daarom is de VVD tegen plaatsen van grote windmolens op land. Met de geboden ruimte in het bestaande zonneparken beleid en de bestaande windparken draagt Midden-Groningen meer dan zijn steentje bij aan de energietransitie. Uitbreiding hiervan is niet aan de orde. De VVD ziet voldoende mogelijkheden voor zon op dak en geeft daar de voorkeur aan. Zo zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst en onze gemeente schoon en leefbaar blijft.

In januari heeft de VVD samen met gemeentebelangen een initiatief voortel ingediend om grootschalige initiatieven voor zon- en windenergie te blokkeren als Midden-Groningen. Dit voorstel vond helaas geen steun bij de andere partijen in de raad alleen Gemeentebelangen de VVD en fractie Henk Bos stemden voor dit initiatief.

De tekst die ik toen heb uitgesproken is hier te vinden.

Met vriendelijke groet,
Evert Offereins
Fractievoorzitter VVD Midden-Groningen

Gemeentebelangen Midden-Groningen

Website: https://www.gemeentebelangenmiddengroningen.nl/

Moi/Dag,

Via een motie is in de Raad hiervoor aandacht gevraagd en dat heeft u ook kunnen lezen in de regionale dagbladen.

In ons verkiezingsprogramma hebben wij het volgende staan:

Wij mogen onze kinderen en kleinkinderen niet met een vervuilde aarde opschepen, niet denken “na ons de zondvloed”. De fossiele brandstoffen raken op en de aardgaswinning stopt in onze gemeente. De gevolgen van de aardgaswinning zullen nog lang na-ijlen in onze gemeenschap. Voor miljarden is hier uit de grond gehaald, maar nu de schade gedekt moet worden zijn de exploitanten, die alleen maar zijn gericht op maximale winstbejag, niet aanspreekbaar. Vervolgens lijkt het alsof we niks hebben geleerd. Nu pompen we onze landschappen vol met windmolens en zonneparken. De meerderheid van de Raad vindt zelfs dat we koploper moeten zijn als het gaat om het zogenaamde Regionale Energie Strategie (RES). Wij nemen als Oost- Groningen maar liefst 16% voor onze rekening van de landelijke opdracht. De rest van het land lacht bij zoveel onnozelheid. Groningen wederom het wingewest.

Dat de bewoners zich overvallen voelen en niet weten wat er op hen afkomt is begrijpelijk, maar van de politiek mag je verwachten dat zij zich niet klakkeloos hierbij neerleggen. Wij zijn geen afvoerputje.

GemeenteBelangen Midden-Groningen wenst op geen enkele wijze meer mee te werken aan nog meer zonneparken en windmolens. De RES-opdracht zal, wat ons betreft, voor onze gemeente naar beneden bijgesteld worden. Het is raar dat bijvoorbeeld zonnepanelen op daken van particulieren en bedrijven niet meetellen voor de RES-opgave, terwijl juist daar winst te halen is. Gemeentelijk vastgoed dient voorzien te worden met zonnepanelen. Nog meer winst is te halen door isolatie van woningen en gebouwen te stimuleren, zeker nu het stroomnet overvol dreigt te raken. 

U kunt hier duidelijk lezen hoe wij van GBMG vinden dat er geen ruimte meer is voor windmolens en zonneparken. De 600 ha. aan zonneparken moet wat ons betreft ook bijgesteld worden. Wij nemen als provincie Groningen, in feite Oost-Groningen, ruim 16% van de energiebehoefte van Nederland voor onze rekening. Wat ons betreft gaan wij terug naar 4% en laat de rest van Nederland hun aandeel ook maar nemen. Binnenkort verschijnt er in de Regiokrant een uitgebreide versie van ons standpunt in deze.
Hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Gr.

Markus Ploeger, fractievoorzitter GBMG.

D66

Website: https://d66.nl/midden-groningen/

Beste heer van der Sluis,

Allereerst van harte dank voor uw mail en uw terechte opmerking dat u eind vorig jaar niets van ons hebt mogen horen. Wij proberen altijd te reageren op dergelijke mails en zeker wanneer het zulke gevoelige dossiers betreft.

Net als met de vereniging dorpsbelangen zijn wij het eens over de nut en noodzaak om voort te maken met de energietransitie en verduurzaming.maar wat D66 betreft gebeurt dit niet met nog extra windmolenparken in onze gemeente of zonder draagvlak. Wij zijn voorheen en nu altijd een voorstander geweest van energiecorporaties die juist vanuit en door bewoners worden opgericht. Omdat hiermee eigenaarschap en draagvlak ingebakken zit. 

Het voornemen voor een extra windmolenpark in het Duurswold is dan ook niet iets wat op dit moment op onze steun kan rekenen. Daarnaast zijn de gezondheidseffecten op omwonenden van Meeden natuurlijk zeer zorgwekkend, en iets dat uit alle macht voorkomen moet worden.

Overigens zou ik u ook graag willen verwijzen naar ons verkiezingsprogramma : https://d66.nl/midden-groningen/wp-content/uploads/sites/23/2022/01/Verkiezingsprogramma_D66_Midden-Groningen_2022.pdf

Op bladzijde 17 en 18 kunt u specifiek ernstig lezen over ons standpunt over windmolens/verduurzaming en lokaal eigenaarschap.

Ik hoop dat ik met deze mail uw vragen voor dit moment heb kunnen beantwoorden en wellicht wat van uw terechte ongerustheid heb kunnen wegnemen.

Met vriendelijke groet,

Yannick Lutterop
Fractievoorzitter D66 M
Midden-Groningen

Christenunie

Website: https://midden-groningen.christenunie.nl/

Beste heer Van der Sluis,

In verschillende openbare debatten hebben we aangegeven dat er geen ruimte is voor nieuwe (grootschalige) windparken. Voor kleine in het landschap passende windmolens bij bijvoorbeeld boerenbedrijven (zoals die van EAZ Wind) is wel ruimte.

Hetzelfde geldt voor grootschalige zonneparken. De ruimte die we daarvoor hebben gegeven is vergund of dat traject loopt. Daar zijn wij ook niet van plan verdere uitbreiding toe te staan. 

Op onze website zeggen we er nog het volgende over: 
https://midden-groningen.christenunie.nl/blog/2021/01/30/Duidelijkheid-Midden-Groningen-kiest-niet-voor-extra-windmolens?originNode=43594

Ik ga er vanuit dat deze reactie helder is.

Met vriendelijke groet,

Marco Metscher
Fractievoorzitter ChristenUnie Midden-Groningen

SP

Website: https://midden-groningen.sp.nl/

Geachte heer van der Sluis,

Afgelopen maandag hebben wij u mail in ons overleg besproken.

Zoals u ook al aangeeft zijn wij geen voorstander van het bouwen van nieuwe windparken. De gemeenteraad heeft hieromtrent ook een motie aangenomen, die wij ondersteund hebben.

Wat de SP , en ook de raad van Midden-Groningen, betreft komen er dus geen nieuwe windparken binnen onze gemeente.

Met vriendelijke groet

Han van der Vlist
Fractievoorzitter SP Midden-Groningen

CDA Midden-Groningen

Website: https://www.cda.nl/groningen/midden-groningen

Geachte heer van der Sluis,

Excuus voor het laat reageren, maar kunnen wij als nog een afspraak maken n.a.v. de brief van de werkgroep nee tegen windmolens in het Duurswold.

Met vriendelijke groet, Harry Wind
CDA raadslid gemeente Midden-Groningen

Groenlinks Midden-Groningen

Website: https://middengroningen.groenlinks.nl/

Beste meneer van der Sluis,

Mijn excuses. De mail was mij inderdaad ontschoten.

GroenLinks Midden-Groningen is natuurlijk een partij die vindt dat we naar een duurzame samenleving toe moeten. Om af te stappen van fossiele brandstoffen kan windenergie een goed alternatief zijn. Hier moet echter wel draagvlak voor zijn van de bevolking. Bij het windpark langs de N33 bij Meeden was het erg duidelijk dat het draagvlak er onder de bewoners niet was en dat er nog te veel onduidelijk was over de schadelijke gezondheidseffecten van laagfrequent geluid. Daarom heeft GroenLinks Menterwolde en later GroenLinks Midden-Groningen ook altijd stelling genomen tegen het windpark N33. Wij behandelen een mogelijk windmolenpark in het Duurswold op dezelfde manier. De effecten op de gezondheid zijn nog steeds onduidelijk en zoals we gehoord hebben is er nog geen draagvlak voor het plaatsen van windmolens in het Duurswold. GroenLinks Midden-Groningen heeft dus ook duidelijk aangegeven in het afgelopen jaar een tegenstander te zijn van een windmolenpark op deze plek en dit is tot op heden nog steeds ons standpunt.

Met vriendelijke groet,
Albert Bosscher
GroenLinks Midden-Groningen

Andere berichten in dit dossier:

Hellum op TV 11 maart 2023 achtergrond

[UPDATE 2] Hellum op TV: Nieuwsuur over Midden-Groningen, De Barometer over Innovatiewerkplaats Groningen, RegioTV over Inzamelingsactie boeren voor voedselbank

mrt 11, 20233 min read

Hellum is dit weekend volop op TV. Tweemaal op de landelijke TV en eenmaal op de regionale. En alle uitzendingen gaan over belangrijke zaken. Update 1:De reportage over de Schildmeerdorpen in Nieuwsuur blijkt 2 dagen later dan gedacht te worden…

Het gebied waar de windmolens zouden moeten komen

RTV Noord: Hellum komt in actie tegen mogelijk windmolenpark: ‘We willen geen Meedense toestanden’

dec 2, 20214 min read

Zoals wij onlangs schreven hebben wij het dossier Windmolens overgedragen aan de werkgroep “Nee tegen windmolens in het Duurswold”, maar dat betekent niet dat wij er niet over blijven berichten. Dit is ook omdat onze secretaris Henk Jan van der…

Windmolens bij Meeden gezien vanaf de viaduct op de Veenweg in Hellum.

Dorpsbelangen Hellum draagt activiteiten mbt windmolen dossier over aan werkgroep “Nee tegen windmolens in het Duurswold”

nov 18, 20212 min read

Beste dorpsgenoten, In september berichtten wij over de uitslag van onze windmolen enquête. Daarna kwam natuurlijk de vraag wat we moesten doen met die uitslag van 85% tegen. Hoe verder met die windpark plannen? Eind deze maand hervat projectontwikkelaar Pure…

Windmolens bij Meeden gezien vanaf de viaduct op de Veenweg in Hellum met op de voorgrond een mestsilo

Uitkomsten enquête windmolens

sep 18, 20213 min read

Windmolens bij Meeden gezien vanaf de viaduct op de Veenweg in Hellum met op de voorgrond een mestsilo. Foto: Jeroen Maathuis Begin 2021 bleek dat er door een projectontwikkelaar plannen waren gemaakt voor een windturbine park ten zuiden van Hellum…

Windmolens bij Meeden gezien vanaf het ruiterpad langs het sportveld van Hellum

Windmolens of windturbines? + oproep invullen enquête

jul 13, 20213 min read

Windmolens bij Meeden gezien vanaf het ruiterpad langs het sportveld van Hellum. Foto: Jeroen Maathuis Een windmolen is wat anders als een windturbine. Daar werden wij in Hellum via Facebook krachtig op gewezen. Molens zijn er om iets te malen.…

Abonneer
Laat het weten als er

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties