Notulen

Notulen jaarvergadering 21-03-2019

Aanwezig: 18 leden (zie presentielijst).Afwezig m.k.: de heer Renkema, de heer Sibon en Wilma Koetje. Opening: De voorzitter heet een ieder welkom en wijst op de verduurzaming vanDorpsbelangen; de notulen zijn alleen digitaal beschikbaar. Notulen algemene jaarvergadering 15-03-2017Deze worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd, met dank aan de notulist. Ingekomen… Lees verder »Notulen jaarvergadering 21-03-2019