Meteen naar de inhoud

Notulen jaarvergadering 21-03-2019

Aanwezig: 18 leden (zie presentielijst).
Afwezig m.k.: de heer Renkema, de heer Sibon en Wilma Koetje.

 1. Opening: De voorzitter heet een ieder welkom en wijst op de verduurzaming van
  Dorpsbelangen; de notulen zijn alleen digitaal beschikbaar.
 2. Notulen algemene jaarvergadering 15-03-2017
  Deze worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd, met dank aan de notulist.
 3. Ingekomen stukken
  Geen.
 4. Jaarverslag van de activiteiten 2018
  De secretaris geeft een presentatie van het verslag van de activiteiten.
 5. Financieel jaarverslag 2018
  De penningmeester geeft enige uitleg over het financiële jaarverslag.
 6. Verslag kascommissie
  Namens de kascommissie heeft de heer Jan Pieter Visser de boeken gecontroleerd en in orde
  bevonden. (De heer Menze de Boer was helaas verhinderd).
  De penningmeester wordt decharge verleend.
 7. Benoeming kascommissie
  Voor het jaar 2019 zijn de heren Jan Pieter Visser en Bertus Sibon de kascommissie.
  De heer Gerko Schepel is reserve.
 8. Bestuursverkiezing
  Mevrouw Wilma Koetje is afgetreden als bestuurslid. Helaas was Wilma niet in de gelegenheid
  om de vergadering bij te wonen. Voor een leuk afscheid zal worden gezorgd.
  De heren Siemon Niehof en Elbert Le Clerq zijn voorgesteld om als nieuwe bestuursleden te
  benoemen en bij vergadering hierbij benoemd.
 9. ACH
  Mevrouw Betsy Bos vertelt over de geplande activiteiten in 2019;
  • 26 Mei lente activiteit
  • 21 September Herfst Running Dinner
  • 30 November Sinterklaas

In 2020 zal er weer een ‘Hellumween’ worden gepland en op 5 Mei een vredesdiner.
Mevrouw Lucia van Timmeren roept een ieder op om deel te nemen aan de activiteiten om deze
zo met z’n allen mogelijk te maken.

 1. Rondvraag.
  De heer Geert Timmer vertelt dat er afspraken zijn met de Gemeente dat alle kosten m.b.t. 4 mei
  vanaf 2019 door de Gemeente vergoed worden. Op 20 April 2019 zal het monument samen met
  Kloksmeer worden schoongemaakt.

  Verder zou Geert graag wat meer aandacht willen vragen voor de werkgroep van Dorpsbelangen
  ‘Begraafplaats, kerk en monument’. Hij is blij met de samenwerking met Kloksmeer. Wenst 1x
  per jaar te overleggen met Dorpsbelangen. Zaken die zoal in 2018 zijn gebeurd, naast het
  reguliere onderhoud en bemesten van de bloemen etc. zijn; entree begraafplaats is verbeterd,
  nieuwe deuren geplaatst in het huisje incl. het nodige verfwerk, aanplant bloemen bij monument
  etc. De werkgroep heeft nog veel ideeën over de dorpskern en wil dit bespreken met
  Dorpsbelangen. Ook verzakt de bestrating bij het monument.

  Verder vraagt Geert of bepaalde activiteiten, zoals NL Doet, niet meer gecoördineerd kunnen
  worden vanuit Dorpsbelangen. Gerko vraagt in dit kader of activiteiten binnen het dorp beter
  afgestemd kunnen worden zodat deze niet op 1 datum vallen. Ideeën die genoemd worden zijn
  een digitale agenda op de website, weer een papieren agenda af en toe, een mededelingenbord in
  Hellum, digitaal bord voor het raam van het dorpshuis etc.

  Jan Pieter Visser vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de inzameling van oud papier met
  containers. Er wordt uitgelegd dat Dorpsbelangen zich bereid heeft verklaard om mee te werken
  met een proef of de het idee met de containers een goede optie is voor Hellum. Is nog geen verder
  nieuws over ontvangen vanuit de Gemeente.

  Jan Hesseling vraagt of er nagedacht wordt over een 5 mei optocht. Dit is niet het geval.

  Tjerk vertelt dat het Dorpshuis in het kader van ‘verduurzaam je dak’ voor E 26.000,-
  zonnepanelen kan plaatsen.

  Wilte meldt dat er twee (oude) leden uit de Begrafenisonderneming zijn gestapt en dat hij en de
  heer Homan zijn toegetreden.
 2. Sluiting
  De voorzitter wenst nog drie punten aan te willen halen;
  a) kademuur; Yoka Bartelds geeft een nadere toelichting over de status van de kademuur. Dit
  komt erop neer dat er wordt gekeken of er aanspraak kan worden gedaan op de gelden die
  beschikbaar zijn vanuit het leefbaarheidsfonds voor aardbevingsschade.
  b) Vanuit het ‘zes dorpen-overleg’ is het verzoek gekomen om wij bij onze leden kunnen peilen
  wat de belangrijkste thema’s zijn binnen Hellum. Het ‘zes dorpen-overleg’ betreft een
  krachtenbundeling tussen de dorpen rondom het Schildmeer (Steendam, Tjuchem, Overschild,
  Hellum, Schildwolde, Siddeburen). De aanwezigen worden gevraagd op een formulier aan te
  geven welke drie van de vijf genoemde thema’s het belangrijkst worden gevonden.
  c) a.s. zaterdag vindt de landelijke zwerfvuilactie plaats, ook in Hellum. Mensen worden
  opgeroepen om mee te doen.

  De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

Dorpsvisie enquête
Wat vind u van het dorp? Wat kan beter? Wat is goed?
Helpt u ons mee om een dorpsvisie te maken? Vul de enquête in en maak kans op mooie waardebonnen!

X